Termes de servei

CONDICIONS SERVEI

 

 

1 Compromís legal de l’usuari

 

El contingut d’aquest apartat constitueix un acord legal entre l’usuari i Njoi Sports Network S.L. (en endavant serà Njoi). Llegeix amb atenció aquest contracte abans de registrar-te. Per donar-te d’alta com a usuari aquest servei cal que acceptis tots els termes i les condicions d’aquest document/contracte.

 

Detallem a continuació les clàusules de les condicions d’ús del servei i els drets i obligacions que tens com a usuari a Njoi en les condicions generals de contractació.

 

Aquest contracte serà vàlid durant tot el temps que la pàgina web www.njoi.it estigui accessible a la xarxa.

 

 

2 Titularitat del servei Njoi

 

Njoi Sports Networks S.L. amb el número d’identificació fiscal B66089434 és propietària i encarregada de la gestió del servei web de www.njoi.it 

El domicili social de Njoi està establert a efectes del present pacte legal al carrer Telers nº 5 escala B 2ón.-C  08221 Terrassa(Barcelona).

 

3 Condició d’usuari

 

La condició d’usuari del servei s’adquireix amb l’acceptació dels termes d’aquest acord legal. El fet de registrar-se al servei suposa que l’usuari assumeix en la seva totalitat les condicions aquí detallades que entren en vigor al moment que l’usuari es dona d’alta a www.njoi.it

 

L’usuari, -per mitjà del registre-, reconeix que és una persona física i que farà un sol registre.

 

Njoi arxivarà el document electrònic constitutiu de l’acord i confirmarà la contractació efectuada per mitjà d’un missatge rebut per correu electrònic o per un altre mitjà de comunicació electrònica equivalent si l’usuari ho demana i indica.

 

L’usuari assumeix tota la responsabilitat que es pugui derivar de l’ús indegut d’aquest servei.

 

4 Finalitat del servei

 

Njoi ofereix a l’ usuari  pertànyer a una xarxa social destinada a l’esport dins de la qual hi ha informació esportiva, eines de comunicació bàsicament entre altres usuaris, clubs i federacions, material de formació esportiva, tenda virtual i altres serveis especifícs destinats a tota la família de l’esport

 

Per optar al servei, els usuaris han de comptar amb un equip que permeti l’accés a Internet i la gestió del correu electrònic.

 

 

5 Condicions d’ús

 

L’adquisició de la condició d’usuari per mitjà del registre és gratuïta i es regirà per les disposicions dels següents termes i condicions. Tot i això alguns dels serveis que s’ofereixen poden ser de pagament per part de l’usuari.

 

Accés i caràcter del servei: Per accedir al servei, l’usuari haurà de facilitar el nom d’usuari i la contrasenya en el moment de donar-se d’alta.

 

L’usuari es fa responsable del deure de confidencialitat de les seves dades d’accés i es fa responsable del mal ús que d’ells en podés fer un tercer com a conseqüència de l’incompliment d’aquest deure.

 

L’ús del servei és personal i intransferible de manera que els drets i obligacions que es contrauen per part de l’usuari no es poden transmetre en total o una part a tercers.

 

Njoi tindrà el dret a decidir denegar l’accés al servei i impedir el seu ús a qualsevol usuari que faciliti alguna dada falsa o inexacte.

 

Les dades referents a cognoms, números de telèfon, adreces de correu postal, correu electrònic o pàgina web només hauran de ser facilitades quan es sol·liciti expressament. No es permet  publicar qualsevol d’aquestes dades, tan directa com indirectament, a les descripcions dels perfils, a qualsevol secció de la web, o per altres mitjans no autoritzats.

 

L’usuari accepta que les dades corresponents al seu perfil siguin accessible per la resta d’usuaris i visitants de la xarxa, incloent  la seva fotografia en cas d’haver-la inclòs. Tot i això, en qualsevol moment l’usuari pot utilitzar les eines disponibles en el seu perfil per editar la seva informació.

 

L’usuari es compromet a no incloure al seu perfil fotografies o imatges de caràcter obscè contràries a les lleis i que constitueixin un delicte, siguin contràries a l’ordre públic o que puguin resultar ofensives per la resta d’usuaris. Njoi es reserva el dret de retirar aquelles imatges que considera que incompleixen aquest criteri.

 

Contingut dels missatges: Cada usuari serà responsable únic del contingut dels missatges que escrigui o enviï a través de tots els serveis de la web.

 

L’usuari es compromet a:

 

 • No enviar missatges o fotografies en què el contingut pugui ser il·legal, ofensiu i contrari a l’ordre públic o constitutiu d’un delicte.
 • No enviar missatges en què el contingut pugui ser de qualsevol manera difamatori, injuriós,ofensiu, invasor de la intimitat, xenòfob, amenaçador, que intimidi, molest per la resta dels usuaris o que de qualsevol manera violi els drets d’altres persones.
 • No molestar o ofendre a altres usuaris.
 • No falsejar la seva identitat i facilitar informació certa i verídica sobre la seva identitat i les seves circumstàncies.
 • No pot canviar la identitat de qualsevol altre persona. No es pot fer passar per una altre persona ni pot mentir sobre la seva relació amb altres persones o entitats.
 • No falsificar ni manipular els missatges per disfressar-ne el contingut i simular l’autora o l’origen dels mateixos.
 • No recollir informació sistemàticament sobre altres usuaris.
 • No enviar missatges que continguin material protegit per drets d’autor o marques registrades així com qualsevol informació que estigui subjecte a drets de la propietat intel·lectual o propietat industrial sense tenir previ consentiment del titular d’aquests drets. En tot cas si aquesta norma no es compleix serà responsabilitat exclusiva de l’usuari que ho enviï.
 • No enviar missatges que puguin impedir o dificultar de qualsevol manera el correcte funcionament del servei.

 

Ús del servei

 

Ningú podrà utilitzar el servei de Njoi de forma il·legal ni diferent del previst en aquest contracte.

 

Es prohibeix expressament als usuaris el següent:

 

 • Enviar missatges que puguin impedir o dificultar de qualsevol manera el correcte funcionament del servei.
 • Emetre missatges que anunciïn o licitin la compra, venda, arrendament o comercialització de béns immobles o mobles o serveis ni missatges publicitaris de qualsevol marca i per qualsevol mitjà de la web.
 • Enviar o fer publicitat de piràmides comercials i empresarials o cartes en cadena a través del servei.

 

Contingut del servei

 

Tota la informació i continguts publicats en qualsevol de les seccions de Njoi queden protegides per les lleis del copyright i drets de la propietat intel·lectual. Sota cap circumstància aquests continguts poden ser copiats, reproduïts, duplicats, distribuïts, cedits, utilitzats, difosos, modificats, publicats, venuts o explotats per fins comercials.

 

Supervisió del servei

Njoi respectarà en tot moment el secret i la intimitat de les comunicacions però podrà supervisar el servei perquè estigui tot dins la legalitat i es compleixin i protegeixin els drets els usuaris detallat en aquest contracte.

 

6 Responsabilitat

 

L’usuari serà l’únic responsable de l’ús del servei i del contingut dels missatges que enviï. Njoi només serà responsable dels continguts que elabori o una altre en compte seva.

 

Njoi no es fa responsable dels continguts aliens ni de les dades proporcionades pels seus usuaris (dades personals, característiques dels perfils, fotografies, vídeos, missatges etz.). Njoi es reserva el dret a no reenviar els missatges d’aquells usuaris que sota el seu punt de vista incompleixin el que està establert en les condicions del present contracte. Així mateix té la facultat de retirar o suprimir qualsevol informació ofensiva que s’hagi elaborat.

 

En cas que Njoi tingui coneixement efectiu que una activitat o informació dels usuaris emmagatzemada a Njoi es il·lícita o pot lesionar bens o drets de tercers i pot ser susceptible d’indemnització, retirarà les dades o impossibilitarà l’accés a elles el més aviat possible.

 

Sense perjudici de les obligacions que estableix la llei tendents a comunicar a les autoritats publiques competents les presumptes dades il·lícites o activitats il·lícites dutes a terme per destinataris del seu servei o la obligació de comunicar a les autoritats competents, a sol·licitud d’aquestes, informació que els permeti identificar els destinataris del seu servei.

 

 

7 Actualització i disponibilitat del servei

 

El contingut, la informació i les funcionalitat del servei poden contenir alguna inexactitud o error tipogràfic. Per resoldre aquestes possibles deficiències, Njoi realitzarà les correccions i els canvis de forma periòdica.

 

El servei està en evolució constant i en una continuada millora tecnològica. Njoi es reserva el dret a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei en qualsevol moment i sense avís previ. Qualsevol millora que obligui a modificar, interrompre o suspendre temporalment el servei serà advertit convenientment a la web.

 

Njoi no garanteix que la xarxa de comunicació estigui sempre operativa i lliure d’errors ni es fa responsable de les errades que es puguin produir en les comunicacions. Tampoc es fa responsable de les transmissions incompletes o els endarreriments en l’enviament de missatges.

 

8 Xarxa Njoi

 

Seguint una política d’afiliacions i aliances estratègiques, Njoi es reserva el dret a establir acords amb altres llocs web, i publicacions digitals per proveir a l’usuari d’informació i utilitat. La gestió de la base de dades serà sempre a càrrec de Njoi.

 

9 Altres serveis

 

Njoi pot tenir enllaços o hipervincles i connexió amb altres llocs web gestionats per tercers i no controlats per Njoi. Per tant, en cas que Njoi tingui coneixement que l’activitat o la informació que facilita alguns d’aquests enllaços és constitutiva de delicte o pot lesionar els béns o drets de tercers susceptible d’indemnització, actuarà amb la diligència necessària per suprimir i inutilitzar l’enllaç corresponent el més aviat possible.

 

10 Modificació del contracte

 

Njoi es reserva el dret a modificar el servei per complir les lleis i normatives, per adequar-se a les novetats tècniques i tecnològiques i per adaptar-se als canvis de les condicions del contracte. El lloc web es compromet a informar de qualsevol modificació del contracte en qüestió a través de la pròpia web o a través del correu electrònic.

 

11 Cancel·lació contractual

 

Qualsevol de les parts podrà cancel·lar el contracte mitjançant qualsevol dels mitjans admesos per dret. Tot i això, Njoi es reserva el dret a cancel·lar el present pacte legal contret amb qualsevol usuari de manera unilateral i sense prèvia notificació si considera que aquest ha incomplet algun dels termes establerts a l’acord podent impedir que l’usuari faci ús del servei de manera immediata. Si això es produeix, Njoi no retornarà a l’usuari les quantitats que hagi desemborsat si ha contractat  serveis de pagament.

 

12 Política de privadesa

 

Les dades de registre de l’usuari, així com qualsevol altre informació sol·licitada per Njoi per la subscripció del contracte o servei, queden sotmeses al que exposa el document de política de privacitat.

 

13 Comunicació i contacte

 

Per qualsevol tema o qüestió, com a usuari tens tot el dret a posar-te en contacte amb Njoi a través dels següents mitjans:

Correu electrònic:  info@njoi.it

Correu postal: Telers nº 5 escala B 2ón.-C  08221 Terrassa(Barcelona)

 

14 Llei aplicable

 

El present acord legal queda subjecte a la normativa espanyola i, en la mesura que resulti aplicable, a la normativa europea. En particular queda subjecte a la Llei 26/1984, de 19 de Juliol, General per la defensa dels consumidors i usuaris; a la Llei 7/1996, de 15 de Gener , de Ordenació del comerç minorista ; a la Llei 7/1998 , de 13 d’Abril , sobre condicions Generals de la Contractació ; al Reial Decret 1906/1999, de 17 de Desembre per el que es regula la contractació telefònica o electrònica amb condicions generals , així com el codi civil i la resta de disposicions aplicables.

 

Política de privadesa

 

D’acord amb la legislació espanyola referent a l’ús i protecció de dades de caràcter personal , Njoi com a servei exposen la seva política de privacitat sobre la informació que l’usuari facilita. Cal que llegeixis atentament aquest document perquè donar-se d’alta al servei implica acceptat totes aquestes condicions.

 

Tractament automatitzat de les dades

 

En virtut de la llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre , de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades facilitades per l’usuari durant el procés de registre podran ser tractades de forma automatitzada en els arxius de personal on quedaran emmagatzemades. L’arxiu de dades que en surti de la inscripció al servei serà propietat i responsabilitat de Njoi. L’usuari, per tant, reconeix que proporciona les seves dades de forma voluntària i dona consentiment perquè s’utilitzin al sistema automatitzat quan es dona d’alta al servei.

 

Finalitat de les dades

 

A banda del servei pròpiament dit, les dades que facilita l’usuari podran ser utilitzades per l’administració en la gestió d’incidències, en la millora de l’oferta de serveis personalitzats i per l’elaboració d’estadístiques.

 

Donar dades a tercers

 

El servei de Njoi és personal i intreansferible. La qustòdia de les dades d’accés és deure de l’usuari i per tant Njoi no es fa responsable del mal ús que es pugui fer d’aquestes quan un usuari les ha revelat a un tercer. Njoi no es responsabilitza de l’ús de les dades personals que el mateix usuari hagi facilitat a una tercera persona.

 

Informació obligatòria

 

Per fer la inscripció s’han d’introduir obligatòriament unes dades i en cas que no es facili aquesta informació l’administrador podrà denegar el registre. Serà obligatori facilitar un nom d’usuari i una contrasenya.

 

Accés a les dades

 

En tot moment l’usuari podrà accedir a les seves dades informatitzades per tal de rectificar-les o anul·lar-les en virtut de la llei orgànica 15/1999 del 13 de Desembre de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). Podrà demanar-ho posant-se en contacte amb l’administració en qualsevol d’aquests mitjans:

 • Correu electrònic:  info@njoi.it
 • Correu tradicional: Telers nº 5 escala B 2ón.-C  08221 Terrassa(Barcelona)

 

En cas de modificació de les dades, l’usuari podrà actualitzar-les sempre que vulgui i les 24 hores del dia a través dels apartats i les opcions disponibles a la pàgina web que ja s’especifiquen en el propi menú personal.

 

 

 

La seguretat

 

Njoi es compromet a adoptar les mesures tècniques i de seguretat necessàries per garantir la protecció de les dades personals facilitades per l’usuari.

 

El servei vetllarà per evitar el deteriorament, l’alteració, la pèrdua, el tractament i l’accés no autoritzat.

 

Donar-se de baixa del servei

 

Quan l’usuari decideixi donar-se de baixa del servei , Njoi eliminarà de l’arxiu informatitzat les seves dades personals i mantindrà durant un període determinat les seves preferències i l’històric del usuari per si només es tractés d’una baixa temporal. Un cop passat el temps estipulat s’eliminarà tota aquesta informació.